Pazartesi, 07 Nisan 2014 07:02

Destekleme Ödemesi

2014 üretim sezonu Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği (Güzlük) üreticilerimizin hesaplarına aktarılmıştır.

İlimiz genelinde 2201 üreticiye 978.526,13 TL destekleme ödemesi yapılmıştır.

Kategori Duyurular
Salı, 01 Nisan 2014 11:59

Gemi Destekleme Yönergesi

2013/25 numaralı destekleme tebliği kapsamında başvuruda bulunan gemilerin teslim tarihi belirlenerek http://www.tarim.gov.tr/BSGM/Sayfalar/Anasayfa.aspx adresinde ilan edilmiştir.

Gemi sahiplerinin aşağıda yazılı yönergeleri takip etmeleri gerekmektedir.

1. 15 m ve altı tekneler için söküm tesislerine ulaşım deniz yoluyla mümkün olmayacaktır.

2. 15m ve altı gemiler listelerde belirtilen tarihlerde gemi sahip veya sorumluları nezaretinde karayolu vasıtası ile İzmir M.K.E. Aliağa Gemi Söküm Tesislerine teslim edilecektir.

3. 15’den büyük tekneler İzmir M.K.E. Aliağa Gemi Söküm Tesislerine deniz yoluyla ulaştırılacaktır.

4.Bakanlık tarafından araştırma, kontrol ve benzeri amaçlarla kullanılmak üzere kurum ve kuruluşlara verilecek gemiler bahse konu listede belirtilen teslim tarihlerine bakılmaksızın teslim alınacaktır.

5.Ödemenin yapılacağı T.C. Ziraat Bankası Şubesi, nüfus cüzdan fotokopisi ve terkin belgesinin aslı 7 iş günü içerinde Balıkçılık Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’ne ulaştırılacaktır.

6.Gemi sahiplerinin mağduriyet yaşamamaları, destekleme ödemelerinin zamanında yapılabilmesi için gemi sahiplerinin veya yetkilisinin tebliğ hükümlerinde belirtilen yükümlülüklere uyması gereklidir.

 

Kategori Duyurular

2013 üretim sezonu Hububat ve Baklagil 1’inci Fark Ödemesi Desteği icmallerinin İl Müdürlüğümüzün yoğun çalışmaları sonucunda Bakanlığa gönderilmesinin ardından, Hububat ve Baklagil 1’Fark Ödemesi Desteği Balıkesirli çiftçimizin hesaplarına yattı.

2013 üretim sezonu Hububat ve Baklagil 1’inci Fark Ödemesi Desteği kapsamında 2123 işletmeye 3.758.362 TL tutarındaki destekleme ödemesi çiftçilerimizin Ziraat Bankasındaki hesaplarına aktarılmıştır.

2014 yılı ilk üç ayında (ocak, şubat, mart) çiftçilerimize 11.935.694 TL Süt Prim Desteği, 15.730.411 TL Yem Bitkileri Desteği, 11.615.947 TL Mazot Desteği, 14.143.690 TL Kimyevi Gübre Desteği, 494.292 TL Toprak Analizi Desteği, 89.500 TL Sertifikalı Fidan Kullanım Desteği, 454.487 TL Sertifikalı Tohum Üretim Desteği, 3.758.362 TL 2013 üretim sezonu Hububat ve Baklagil 1’inci Fark Ödemesi Desteği ödemesi olmak üzere toplamda 58.222.383 TL destekleme ödemesi yapılmıştır.

Kategori Haber

Organik tarım yapan çiftçilerin desteklenmesine yönelik "2013 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin 2013/4463 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı" 8/4/2013 tarihli ve 28612 sayılı Resmi Gazete'de ve bu Kararda değişiklik yapılmasına dair "2013 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında 2013/5131 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı" 30/7/2013 tarihli ve 28723 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kategori Duyurular

Çiftçilerin 03.02.2014 tarihinden itibaren 17.03.2014 günü mesai saati bitimine kadar ÇKS’ye kayıtlı oldukları İl/İlçe müdürlüklerine İyi Tarım Uygulamaları destekleme başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.

Başvuruda istenen belgeler;

  1. Başvuru Dilekçesi (Ek-4)
  2. 2013 ÇKS Belgesi
  3. Sertifika
  4. Sertifikasyon kuruluşundan alınan sertifika eki (Ek-5)
  5. Örtü altı kayıt sistemine kayıtlı ise sertifika eki (Ek-6)

Başvuru bitiş tarihinden sonra askı süresi içinde verilen itiraz dilekçelerinde talep edilen değişiklikler dışında, çiftçinin beyanı ile ÇKS’de (Çiftçi Kayıt Sistemi) veya ÖKS’de (Örtü Altı Kayıt Sistemi) yapılacak güncellemeler İTUD ödemesine esas teşkil etmez.

2013 YILI ORGANİK TARIM DESTEKLEME BAŞVURULARI
OTD ödemesinden faydalanmak isteyen çiftçiler, 13.01.2014 tarihinden itibaren 28.03.2014 günü mesai saati bitimine kadar OTD başvuru dilekçesi (Ek-1) ve uygunluk belgesi (Ek-2) ile ÇKS’de kayıtlı oldukları il/ilçe müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir. Uygunluk belgesi (Ek-2)’ni başvuru sırasında getiremeyen çiftçilerin başvurusu alınır. Ancak, bu durumda olan çiftçilerin bu belgeyi 28.03.2014 tarihine kadar teslim etmeleri zorunludur. Bu tarihten sonra verilen uygunluk belgesi kabul edilmez ve yapılmış olan başvuru geçersiz sayılır. Çiftçilerin uygunluk belgesini almak üzere sözleşmeli olduğu yetkilendirilmiş kuruluşa müracaatı esnasında 2014 üretim sezonuna ait ÇKS belgelerini vermeleri esastır.

14.04.2014 tarihinden itibaren 10 gün süreyle askıya çıkacak arazi ve çiftçi bilgileri kontrol edilerek hatalar varsa askı süresi içinde müracaat edilerek düzeltilmelidir. Daha sonra yapılan itiraz değerlendirmeye alınmaz.
Başvuruda istenen belgeler:

  1. Başvuru Dilekçesi (Ek-1)
  2. Sertifikasyon kuruluşundan alınan Uygunluk belgesi (Ek-2)
  3. 2013 ÇKS belgesi

NOT: Bilgi için Çiftçilerimiz ÇKS ye kayıtlı oldukları İl/İlçe müdürlüklerine müracaat edebilirler.

Kategori Duyurular

2013 yılı Anaç Koyun Keçi Destekleme çalışmaları; 2013 yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı (2013/4463) ve Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (2013/29) kapsamında yürütülecektir.

İl Müdürlüğümüzce; 2013 yılında yapılacak anaç koyun keçi desteklemeleri ile ilgili olarak ileride oluşabilecek muhtemel sorunları giderebilmek, ilimiz yetiştiricilerinin bu desteklemelerden azami şekilde yararlanabilmelerini sağlamak ve uygulama esasları tebliği doğrultusunda il geneli uygulama birlikteliğinin sağlanması adına “Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısı” düzenlendi.

İl Müdürlüğümüz toplantı salonunda düzenlenen Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısına İl Müdürümüz Bayram Ali ALANLI, İl Müdür Yardımcımız İbrahim ÇETİN, Şube Müdürleri, İlçe Müdürleri, konu sorumluları ve Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği temsilcileri katıldı.  27.06.2013

Kategori Haber

2014 Üretim sezonu (2013 güz dönemi) müracaatları 01 Ekim 2013 tarihinde başlayıp 31 Aralık 2013 günü mesai bitiminde sona erecektir.
Desteklemeye Müracaat Edecek Üreticilerimizin aşağıdaki belgeler ile Müdürlüğümüze müracaat etmeleri gerekmektedir.
a)Güncelleştirilmiş ÇKS belgesi,
b)Başvuru dilekçesi ve taahhütname (Ek-1),
c)Fidan/fide kullanım desteklemesi talep formu (Ek-2),
ç)Satış faturası,
d)Fidan/fide veya aşı materyaline ait sertifika belgesinin bir örneği,
e)Bu Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentlerine göre talep edilen bitki muayene raporu,
f)Bağ/bahçe kiralanmış ise kira sözleşme belgesinin bir örneği,
g)Fatura düzenleyen kişiye ait; Fidan/Fide Üretici Belgesi veya Tohumluk Bayii Belgesinin (Kamu kuruluşları hariç) bir örneği.
- Talep formunda (Ek-2) bulunan fidan/fideye ait bilgiler, fidan/fide üreticisi veya tohumluk bayisi tarafından fidan/fide sertifikası ile uyumlu şekilde doldurularak, tasdik edilir, araziye ait bilgiler ise, çiftçi tarafından doldurulup imzalanır.
- Fatura tarihi, sertifikalı/standart fidan sertifika veya bitki muayene raporu tarihinden sonra olmalıdır. Faturalara fidan/fide üreticisi veya tohumluk bayisi tarafından fidan/fide türü, çeşidi, belge numarası ve etiket numara aralıkları yazılır.
- İbraz edilen faturaların üzerine il/ilçe müdürlüklerince "Aslı görülmüştür ve sertifikalı/standart fidan ve sertifikalı çilek fidesi kullanım desteğinden yararlanmıştır" ibaresi yazılarak asıl nüsha çiftçiye iade edilir ve il/ilçe müdürlüklerince tasdik edilmiş olan diğer nüshası da dosyaya konulur.
- Ürettikleri fidan/fideyi mahsul elde etmek amacıyla kendi arazisine diken Fidan/Fide Üretici Belgesine sahip çiftçilerden fidan/fide faturası istenmez. Bu çiftçiler, talep formunda yer alan tohumluk bayisi bölümünü kendileri imzalar.

Destekleme Miktarları

DESTEKLEME ŞEKLİ

Standart

(TL/da.)

Sertifikalı

(TL/da.)

Bodur meyve fidan türleri ile bahçe tesisi

150

350

Yarı Bodur meyve fidan türleri ile bahçe tesisi

150

300

Bağ ve diğer meyve fidanları ile bahçe tesisi

100

230

Zeytinde yağlık çeşitler ile bahçe tesisi

50

100

Narenciye bahçelerinde aşılama ile çeşit değiştirme

-

250

Virüsten ari fidanlara ilave olarak

50

100

Sertifikalı çilek fidesi desteği

-

300

 

 

 

 

 

 

 

Ayrıntılı Bilgi İçin: 0 266 246 26 70

Kategori Duyurular
Pazartesi, 29 Nisan 2013 13:37

Anaç Sığır Desteklemesi Ödemesi

Balıkesir ili 2012 Yılı Anaç Sığır Desteklemesi Özet Hakediş Listesi..

Kategori Duyurular
Cuma, 29 Mart 2013 13:01

Besi Desteklemesi Ödemeleri

İl Müdürlüğümüzce 2012 Yılı 1’inci ve 2’inci dönemde 10.875 üreticiye 55.680 adet hayvan için 14.226.834,62 TL Besi Desteklemesi ödemesi yapılmıştır.
2012 yılı 3’üncü dönemi için 4.897 üreticiye 18.327 adet hayvan için 4.782.642,57 TL Besi Desteklemesi ödemesi bu gün (29.03.2013) üreticilerin hesaplarına yatırılacaktır.
Bu kapsamda 1’inci dönemde 5436 üreticiye, 2’inci dönemde 5439 üreticiye 3’üncü dönemde 4897 üreticiye toplamda 74.007 adet hayvan için 19.009.477 TL Besi Desteklemesi ödemesi yapılmış olacaktır.

Kategori Haber

2012 Üretim Sezonu "Mazot, Kimyevi Gübre ve Toprak Analizi Desteklemesi" ödemeleri Ziraat Bankası şubelerince yapılmaya başlanmıştır.

Banka şubelerinde olası yığılmalara sebebiyet verilmemesi bakımından ödemeler çiftçilerin T.C.Kimlik Numaralarının son hanesine göre farklı günlerde yapılacaktır. Bu çerçevede Ziraat Bankasınca planlanan ödeme takvimi aşağıda verilmiştir.

T.C.Kimlik No Son Hanesi
Ödeme Günü
0 - 9
28.02.2013
1 - 8
01.03.2013
2 - 7
04.03.2013
3 - 6
05.03.2013
4 - 5
06.03.2013

2012 Yılı Yem Bitkileri Desteklemesi alacak üreticilerimizin ödemeleri 28 Şubat 2013 tarihi itibariyle hesaplara yatırılmıştır.

Kategori Duyurular